Waypoint Tallinn - jätkusuutlik ettevõte

Travelife’i sertifikaat

 

Waypoint Tallinn on üks esimesi turismifirmasid Eestis, kes pöörab suurt tähelepanu jätkusuutliku turismi arendamisele. Me liitusime Travelife programmiga 2020. aastal, kuid läbi oma emaettevõtte DenEesti OÜ oleme juba aastast 2012 pühendunud kestliku turismi põhimõtete järgimisele ja arendamisele. Iga 2 aasta tagant läbime auditeerimise ja siin on kokkuvõte meie viimasest jätkusuutlikkuse raportist ja tulemustest. 

Oleme järgnevalt sõnastanud oma jätkusuutlikkuse eesmärgid:

♦ Rikastame klientide külastuskogemust autentse ja kohaliku kultuurielamuse pakkumisega.

Eesmärk on saavutatud järgmise tegevuse kaudu: 

 • Arendame ja pakume tuure, mis võtavad arvesse kohaliku kultuuri eripärasid, tavasid ja panustame ning toetame kohaliku kultuuri arengut.   

Olulisemad tulemused 

 • Valime oma partneriteks piirkondlikult kohalikke ettevõtteid. Valime partnereid oma ettevõtte alusväärtuste järgi. Meie jaoks on oluline, et meie partnerid toetaksid ja aitaksid tutvustada kohalikku kultuuri. 
 • Eelistame töötada koos väikeettevõtetega, toetame väikeettevõtlust. 
 • Pöörame tähelepanu väikegrupi tuuridele, sest see aitab parandada külastajakogemust ning võimaldab korraldada personaalsemaid tuure.
 • 2022. aastal oli meie keskmine grupi suurus 14 inimest. 
 • Disainime ja pakume tuure, mis toetavad kohalikke ja aitavad meil külastajatele pakkuda sisevaadet kohalike piirkondade igapäevaellu. 

♦ Säilitame ja parendame sihtkohti ja kohalikku kultuuri 

Eesmärk saavutati järgmise tegevuse kaudu: 

 • Jälgime kohalikke tavasid, seadusandlust ja standardeid, võtame arvesse ja loome parimaid praktikaid. 

Olulisemad tulemused 

 • Lisaks keskkonnasõbralikele linnatuuridele disainime ja pakume oma klientidele retki (jalgsi ja ratastel) ka väljaspool linnu, väiksemates piirkondades. 
 • Disainime ja arendame ekskursioone, mis on autentsed, arvestavad keskkonnaga ja toetavad kohalikku ettevõtlust. 
 • Osaleme valdkondlikku arengut puudutavates diskussioonides ja suhtleme erinevate valdkondlike gruppidega – Tallinna linn, EAS, Lääne-Harju vald, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Alates 2021. aastast oleme läbi oma emaettevõtte ka Rohetiigri liikmed. 
 • Oma väärtustest lähtuvalt toetame kohalikke projekte, nii programmi kaasamise kui oma aja panustamise kaudu.
 • Kõik meie tellitud värskenduspausi pagaritooted on retke piirkondlikku päritolu ning alates 2022. aastast on kõik pakutavad pagaritooted lihavabad.     

Toetame organisatsioone ja projekte, mis aitavad parandada sotsiaalset ja kultuurilist kooseksisteerimist: 

  1. Eesti Skautide Ühing – ühing aitab noortel leida huvi looduse ja keskkonnahoiu vastu, aitab noortel iseseisvuda ja õpetades oskusi looduses toimetulekuks. 
  2. Minu Unistuste Päev  – organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära.
  3. Laevaselts Runbjarn (Ruhnu Karu) – aitab säilitada Eesti puulaeva kultuuri. 

♦ Pakume turvalisi ja kõrge kvaliteediga teenuseid oma klientidele  

Eesmärk saavutati järgmise tegevuse kaudu: 

 • Oleme välja töötanud oma valdkonna jaoks asutusesisese ohtude ja riskide juhtimissüsteemi, mille kaudu teeme kindlaks riskifaktorid ja minimeerime riske oma ekskursioonidel.
 • Meie retkevarustus on kvaliteetne ja regulaarselt hooldatud.   

Olulisemad tulemused

 • Waypoint Tallinn järgib kohalduvaid riiklikke seadusi ja regulatsioone, jälgime vastutustundliku, ausa ja õiglase äri põhimõtteid. Maksame kohalduvaid kohalikke makse, meie firmasisene dokumentatsioon on korrektne, sõlmime oma partneritega koostöölepingud tööde teostamiseks. 
 • Viime läbi riski- ja jätkusuutlikkusalaseid tuuride hindamisi.   
 • Kõik retkejuhid on piirkonna eksperdid, aktiivsed kogukonna liikmed ja kohaliku elu hästitundvad liikmed. Iga hooaega alustame hooajaeelse koosolekuga, kus käime läbi kõige olulisemad operatiivsed küsimused.
 • Oma tegevuses arvestame keskkonnahoiu põhimõtetega; meie tuurid ei kahjusta looduskeskkonda ega kohalikku elurikkust.
 • Me ei korralda retki ökoloogiliselt tundlikele aladele. Osad tuurid sisaldavad käike loodusradadele, kuid seal liigume vaid selleks ettenähtud teedel ja professionaalse retkejuhi saatel.
 • Meile on antud tarbijamärgis  “Siin on COVID-19 turvaline”
 • 2022. aastal viisime läbi rattagiidide koolituse, kus puudutasime retke varustuse ja läbiviimise ohutust ning  tuuri operatiivse läbiviimise teooriat ja praktikat. 
 • 2022. aastal tegime algust Waypoint Tallinna brändi ja tootekontseptsiooni muudatusega ning koostöös
  EASiga viime ellu projekti „Waypoint Nomad“. 

♦ Meie ettevõte ja tegevused arvestavad jätkusuutlikkuse põhimõtetega, alates planeerimisprotsessist kuni elluviimiseni.  

Eesmärk saavutati järgmise tegevuse kaudu: 

 • Ettevõttes on jätkusuutlikkuse valdkonna eest vastutaja ja kõik töötajad panustavad meie tegevuste jälgimisse, parendamisse ja eesmärkide elluviimisse. 
 • Oleme töötanud välja Waypoint Tallinna tegevuste jätkusuutlikkuse põhimõtted ja kaasame oma partnereid, et nad saaksid oma tegevuse viia vastavusse meie kestliku arengu nõudmistele ja julgustame partnereid ka ise jätkusuutlikumalt tegutsema.  
 • Meie jätkusuutlikkusealane tegevus on dokumenteeritud, meil on väljatöötatud plaan tegevuste elluviimise jälgimiseks ja hindamiseks. 
 • Teeme koostööd kohaliku kogukonna ja partneritega, kellega meie tegevus on seotud ja kellest meie tegevus on mõjutatud.
 • 2022. aastal ostsime 12 elektrijalgratast ning nende transpordihaagise, millega pakkuda teenust laiemale kliendisegmendile. Samuti ostsime jätkusuutliku brändi jalgrattahoidiku, millega teenindada väikegruppe.  

Olulisemad tulemused

 • Oleme töötanud välja ettevõttesisese keskkonnapoliitika, mille alla kuuluvad jäätmete, vee, saaste vähendamine ning jätkusuutlik hankeplaan. Jälgime keskkonnapoliitikast lähtuvaid tegevusi regulaarselt ning püüame oma tegevusega avaldada positiivset mõju keskkonnale. 
 • Panustame oma aega jätkusuutlikkuse teemadele, meil on oma jätkusuutlikkuse koordinaator, kes vastutab tegevuse eest. 
 • Enamik meie töötajaid on läbinud Travelife’i pakutavad koolitused ja saanud ka vastava sertifikaadi. 
 • Waypoint Tallinna ettevõtte juhatuse liige on ka meie jätkusuutliku valdkonna eestvedaja. Juhtkond panustab sellesse, et kõik töötajad oleksid kaasatud meie eesmärkide elluviimisse.
 • Kahel meie retkel on EHE märgis.

♦ Harime ja toetame meie töötajaid ja partnereid jätkusuutlikkuse põhimõtete osas.  

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu: 

 • Meie töötajad on kaasatud ja vastutavad kindla tegevusvaldkonna eest.
 • Arutame jätkusuutlikkust puudutavaid teemasid oma koosolekutel ja regulaarselt jälgime, hindame ja auditeerime oma tegevusi lähtuvalt tulemusindikaatoritest. 
 • Kogu jätkusuutlikkuse valdkonda puudutav informatsioon on dokumenteeritud ja töötajatele kättesaadav. Arutame ja tutvustame valdkonna teemasid meie koosolekutel.
 • Kommunikeerime jätkusuutlikkusealaseid aspekte oma partneritele – partneritele, klientidele ja teistele huvitatud osapooltele.
 • Giidid jälgivad valdkondlikke tegevuskoodekseid, mis hõlmavad ka jätkusuutlikkuse praktikaid. 
 • Julgustame töötajaid näitama üles initsiatiivi, pakume osalemist keskkonnaalastel ja valdkondlikel koolitustel.
 • Kui võimalik, siis ostame tooteid ja teenuseid, mida müüakse kestliku arengu põhimõtteid silmas pidades.  

Olulisemad tulemused

 • Iga meie töötaja läbis 2022. aastal vähemalt 1 erinevat koolitust, mis olid seotud turismi, tervise ja ohutuse valdkonna ning enesearenguga. 
 • Harime oma töötajaid, et nad aitaksid kaasa jätkusuutlikkuse valdkonna info jagamisele ja praktikate elluviimisele.
 • Kõik töötajad on läbinud töökeskkonna juhendamise ja enamik töötajaid on läbinud esmaabi koolituse.
 • Enamikel meie töötajatest on Travelife’i koolituse läbimise sertifikaat, mis tõendab, et nad on läbinud programmi pakutavad koolitused.

♦ Waypoint Tallinn suhtub proaktiivselt meie tegevuse keskkonnaalase negatiivse mõju minimeerimisse. Oleme pühendunud tegevustele, mis hõlmavad ressursside taaskasutamist ja tarbimise vähendamist

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu: 

 • Oleme oma tegevuskavas toonud välja jäätmete, energia ja saaste vähendamisega seotud eesmärgid.
 • Kõik töötajad on kaasatud sellesse, et vähendada jäätmete tekkimist ning propageerida jäätmete liigiti kogumist ja käitlemist. 

 • Oleme töötajaid kaasanud, koolitanud ja juhendanud meie keskkonnaalasest plaanist ja eesmärkidest lähtuvalt.

 • Tarbime ressursse targalt ja efektiivselt. 

 • Palume klientidel kaasa võtta oma tarbenõud (kui retke sisu seda vajas), palume klientidel tuurile kaasa võtta ka oma taaskasutatav joogipudel.

 • Retke värskenduspausidel kasutame võimaluse korral komposteeruvaid nõusid.

Olulisemad tulemused

 • Panustame keskkonnaalaste parimate praktikate elluviimisse.
 • Oleme töötanud välja ja jälgime kestliku hanke poliitikat, mis aitab meil teha paremaid valikuid ja vähendada mõju keskkonnale. 
 • Kogu kontoris kasutatav paber taaskasutatakse ja käideldakse vastutustundlikult. Meie töökorraldus on 90% ulatuses paberivaba. 
 • Kus võimalik, oleme vähendanud ühekordsete töövahendite ja ressursside kasutamist. 
 • Toodame vaid digitaalseid/e- toote- ja turundusbrožüüre.

Kui soovid rohkem teada meie tegevusest, siis jagame meeleldi informatsiooni, kogemust, parimaid praktikaid. Lisainformatsiooni saamiseks võta julgelt ühendust meie ettevõtte Tallinna kontori jätkusuutlikkuse valdkonna spetsialistiga Anneli Lehtsaluga (anneli@deneesti.ee).

Waypoint Tallinna jätkusuutlikkuse sertifikaat kehtib kuni 2023. aastani (millele järgneb pikendamise taotlemine). 

Seikluskirjaga liitumine

Ole kursis kõige ägedamate ja värskemate seiklustega! Lisaks saadame sulle sooduskoodi, millega saad alati retkel osaleda 5% soodsamalt. Sisesta enda e-posti aadress  ⇒